Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server836280/ftp/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Wartość jednostek uczestnictwa w FWP PKP

Wartość jednostek uczestnictwa w FWP PKP

  • Drukuj
Informujemy, że na dzień 11 marca 2019 roku wartość jednostki uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej PKP wynosiła 399 złotych 68 groszy. Cel i polityka inwestycyjna Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest unikalnym na rynku funduszem, w którym po raz pierwszy w Polsce znalazła zastosowanie formuła funduszu inwestycyjnego jako sposób udziału pracowników w prywatyzacji firmy. Do Funduszu trafia 15% środków uzyskanych ze sprzedaży majątku PKP S.A., między innymi nieruchomości oraz udziałów w spółkach zależnych. Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty jest również niezwykłym projektem biorąc pod uwagę jego skalę – do Funduszu przystąpiło ponad 380 tys. osób. Fundusz ma charakter funduszu stabilnego wzrostu - minimum 60% aktywów jest inwestowane w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Proces Inwestycyjny Aktywa Funduszu są lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz w akcje. Udział akcji w aktywach Funduszu zawiera się w przedziale od 0% do 40%, zaś pozostałe środki Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe określone w Statucie, a w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów, o wysokiej wiarygodności kredytowej. Fundusz podejmując decyzje inwestycyjne dotyczące alokacji aktywów pomiędzy dłużne i udziałowe papiery wartościowe bierze pod uwagę w szczególności następujące kryteria: sytuację makroekonomiczną gospodarki, dynamikę wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, wysokość stóp procentowych oraz sytuację na rynku akcji. Inwestycje w akcje Mając na uwadze osiągnięcie celów statutowych poprzez maksymalizację osiąganej stopy zwrotu oraz minimalizację ponoszonego ryzyka, fundusz lokuje środki w akcje spółek posiadających dobrą sytuację finansową określoną na podstawie analizy fundamentalnej. Przedmiotem inwestycji są również spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub od wartości oszacowanej przez źródła zewnętrzne. Inwestycje w dłużne papiery wartościowe Fundusz inwestuje w papiery dłużne Skarbu Państwa oraz innych emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Na decyzje inwestycyjne wpływ może mieć również analiza stopnia płynności, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka zmiany stóp procentowych, oraz ryzyka rynkowego.