Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/server836280/ftp/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Jak PKP PLK zamierzają zwiększać przepustowość na sieci kolejowej? Odpowiedź MIB

Jak PKP PLK zamierzają zwiększać przepustowość na sieci kolejowej? Odpowiedź MIB

KK

W ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r. przewidziano szereg działań wpływających na poprawę przepustowości linii kolejowych. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie planuje stworzenia osobnego programu dedykowanego zwiększeniu przepustowości – zaznacza Andrzej Bittel, wiceminister ds. kolejnictwa w odpowiedzi na interpelację posła Stanisława Lamczyka.

 

 

 

Poseł Lamczyk wskazywał, że ma wrażenie, iż pomijana jest konieczność zagwarantowania płynnego ruchu pociągów w przyszłości. – Już dziś kolej zyskuje na atrakcyjności, staje się pewnym i cenionym przewoźnikiem. Należy więc spodziewać się wzrostu przewozów osobowych i towarowych. Większa liczba pociągów na torach to z pewnością powód do zadowolenia, jednak mogą pojawić się kłopoty z przepustowością linii, modernizacja sieci kolejowej bez budowy nowych mijanek, torów do wyprzedzania oraz elektryfikacji może powodować wzajemne blokowanie się różnych pociągów – napisał Stanisław Lamczyk. W związku z tym zadał Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa dwa pytania: czy przewidywane jest stworzenie programu modernizacji linii kolejowych, który kładłby większy nacisk na budowę elementów poprawiających przepustowość linii kolejowych jak mijanki czy tory do wyprzedzania oraz jaki procent modernizowanych linii kolejowych przewidziany jest do elektryfikacji?

W odpowiedzi podsekretarz stanu Andrzej Bittel przypomniał, że realizacja projektów inwestycyjnych ujętych w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku tzn. modernizacja lub rewitalizacja nawierzchni kolejowej, urządzeń sieci trakcyjnej, a także modernizacja lub zabudowa nowoczesnych, komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym będzie skutkowała poprawą parametrów i stanu linii kolejowych, co przełoży się bezpośrednio na wzrost prędkości pociągów oraz poprawę przepustowości linii kolejowych. Co istotne, powyższe działania zminimalizują prawdopodobieństwo zaistnienia sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, powodujących opóźnienia ruchu pociągów oraz ograniczenie dostępności linii kolejowych.

Przedstawiciele MIB podkreśla również, że w KPK obok projektów liniowych, których realizacja poprawi przepustowość linii, ujęte zostały projekty multilokalizacyjne, nakierowane na poprawę bezpieczeństwa i przepustowości w skali całej sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK. Wśród nich można wyróżnić projekt pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”. Zadanie będzie obejmowało likwidację zagrożeń związanych z obiektami inżynieryjnymi (mosty, tunele, przepusty, wiadukty) jak również poprawę bezpieczeństwa infrastruktury pasażerskiej dostępnej dla podróżnych, znajdującej się w niezadowalającym stanie technicznym (kładki, przejścia podziemne). Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo oraz przepustowość linii kolejowych, co będzie miało wpływ na zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego.

Drugim projektem, który zwiększy możliwości intensyfikacji ruchu kolejowego jest „Zwiększenie przepustowości wybranych linii kolejowych poprzez optymalizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i układów stacyjnych”. Projekt zakłada cztery metody zwiększania przepustowości: budowę samoczynnych posterunków odstępowych, zabudowę lub zagęszczenie odstępów samoczynnej blokady liniowej, dobudowę krawędzi peronowych w celu usprawnienia wyprzedzania pociągów w strefach aglomeracyjnych, zabudowę samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejściach dla pieszych przez tory z peronu na peron na stacjach lub przystankach osobowych, zabudowę dodatkowych przejść rozjazdowych. Powyższe zadania będą realizowane w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju.

– Kwestie przepustowości są każdorazowo analizowane w ramach prac studialnych dla projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w KPK. Podczas prac przedprojektowych opracowywane są modele symulacyjne poszczególnych odcinków modernizowanych linii kolejowych, których efektem jest planowanie układów torowych, mijanek na liniach jednotorowych oraz rozbudowa układów stacyjnych w sposób umożliwiający nie tylko płynny ruch pociągów, ale także możliwie sprawne doprowadzanie do ruchu zgodnego z rozkładem jazdy w przypadku zaistnienia zakłóceń, co bezpośrednio przekłada się na wzrost przepustowości modernizowanych linii kolejowych. Oprócz działań inwestycyjnych, PKP PLK realizuje na bieżąco prace utrzymaniowo-naprawcze, które również prowadzą do sukcesywnego wzrostu przepustowości linii kolejowych – wskazuje wiceminister  Bittel. – Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że w ramach KPK przewidziano szereg działań wpływających na poprawę przepustowości linii kolejowych. MIB nie planuje stworzenia osobnego programu dedykowanego zwiększeniu przepustowości – dodaje.

Odnosząc się do drugiego pytania zadanego przez posła Lamczyka, podsekretarz stanu poinformował, że ujęte w KPK projekty inwestycyjne, których zakres rzeczowy przewiduje elektryfikację linii kolejowej, to m.in.: linie kolejowe nr 274 i 278 na odcinku Węgliniec - Zgorzelec, linia kolejowa nr 38 na odcinku Ełk - Korsze, linia kolejowa 201 na odcinku Maksymilianowo - Gdynia Główna oraz linie kolejowe 68 i 565 na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów. – W ramach KPK do elektryfikacji planowanych jest ok. 700 km torów objętych planami modernizacyjnymi (tj. ok. 8% długości planowanych do modernizacji torów) –  podkreśla Andrzej Bittel.