Świadczenia przejazdowe 2019

Związek Pracodawców Kolejowych poinformował, że ulgowe usługi transportowe dla pracowników i niektórych członków ich rodzin oraz dla emerytów, rencistów i osób pobierających kolejowe świadczenie przedemerytalne, realizowane będą w 2019 roku na podobnych zasadach i w takim samym zakresie jak w roku 2019. Wzrostowi o 2,7% ulegają opłaty za bilety sieciowe,odcinkowe, okresowe imienne.