Płaca minimalna

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo do płacy minimalnej. Wypłacanie niższego wynagrodzenia stanowi naruszenie praw pracowniczych i podlega karze grzywny. Zleceniobiorcom przysługuje minimalna stawka godzinowa, której wymiar ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. 2250 zł brutto – tyle wynosi najniższe wynagrodzenie pracownicze w 2019 r. Praca na etat a przywileje pracownicze Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę korzysta z praw wynikających z ustawy Kodeks pracy. Zanim przystąpisz do obowiązków, dowiedz się, co powinien zagwarantować Ci pracodawca. Jako pracownik etatowy możesz liczyć na przywileje, takie jak np.: normy czasu pracy (8-godzinna norma dobowa i 40-godzinna norma średniotygodniowa), wynagrodzenie chorobowe, płatny urlop wypoczynkowy, urlopy dla rodziców, ochrona przed zwolnieniem, dodatki pieniężne (np. za pracę w nocy, w godzinach nadliczbowych itd.), okres wypowiedzenia i dni wolne na poszukiwanie pracy. Pracownik, który podpisał umowę o pracę, ma zagwarantowaną również najniższą pensję krajową. Płaca minimalna – co to jest? Najniższe wynagrodzenie pracownicze to minimalny dopuszczalny wymiar płacy za pełnienie obowiązków na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin. Jego wysokość w 2017 r. to 2000 zł brutto, w 2018 r. – 2100 zł brutto, a w 2019 r. – 2250 zł brutto. Płaca minimalna składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków, takich jak premie regulaminowe itd. Do płacy minimalnej nie wlicza się: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku za pracę w porze nocnej oraz dodatków za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia. Jaka jest wysokość płacy minimalnej i na jakiej podstawie się ją ustala? Każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość nie może być niższa niż płaca minimalna. Wymiar najniższego wynagrodzenia za pracę określa się w kwocie brutto, w oparciu o przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022001679). Kto ustala najniższe wynagrodzenie za pracę? To, kto określa najniższe wynagrodzenie, jest prawnie uregulowane. Zgodnie z procedurą, o której czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, urzędnicy ministerialni przedstawiają proponowaną stawkę Radzie Ministrów. Jeśli jej członkowie nie mają zastrzeżeń, konsultują wysokość płacy minimalnej z Radą Dialogu Społecznego, złożoną z przedstawicieli rządu, związków zawodowych i pracodawców. RDS w określonym terminie przedstawia swoją propozycję rządowi, który do 15 września ustala wymiar płacy minimalnej (nie niższy niż pierwsza propozycja przyjęta przez Radę Ministrów). Ile wynosi najniższe wynagrodzenie w 2019 r.? 2250 zł brutto – tyle w 2019 r. wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę. W związku ze wzrostem najniższej płacy dla pracowników etatowych wzrosły również stawki za godzinę pracy zleceniobiorcy – z 13,70 zł brutto do 14,70 zł brutto. Więcej informacji na temat ochrony wynagrodzenia osób pracujących na podstawie umowy-zlecenia znajdziesz na stronie MPiPS, Ile wynosi najniższe wynagrodzenie przy niepełnym etacie? Pensja minimalna przysługuje także pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ustala się ją proporcjonalnie do wymiaru etatu, np. 1125 zł brutto – przy połowie etatu, 562,50 zł brutto – w przypadku jednej czwartej etatu itd. Jak obliczyć najniższe wynagrodzenie netto? Od płacy minimalnej brutto odlicza się składki ZUS (emerytalną, rentową i chorobową) oraz składkę zdrowotną. Przystępując do ubezpieczeń, zyskujesz prawo do świadczeń, takich jak np. zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, emerytura, renta itd. Stawki składek wynikają z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Kwota jest pomniejszana także o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Aby ustalić wysokość wynagrodzenia „na rękę”, skorzystaj z kalkulatora wynagrodzeń Pracuj.pl. Kto – oprócz pracowników etatowych – ma prawo do najniższej krajowej? Ochrona wynagrodzenia odnosi się nie tylko do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również do zleceniobiorców. Osoby pracujące na podstawie umowy-zlecenia mają prawo do minimalnej stawki za godzinę pracy, której wysokość jest proporcjonalna do najniższego wynagrodzenia za pracę – w 2017 r. wynosiła 13 zł brutto, w 2018 r. – 13,70 zł brutto, a w 2019 r. – 14,70 zł brutto. Stawka minimalna nie obowiązuje w odniesieniu do umów o dzieło lub umów agencyjnych. Nie należy się również osobom samozatrudnionym. [link link=”https://zarobki.pracuj.pl/raporty-i-trendy-placowe/minimalna-stawka-godzinowa-w-2019-r ” newwindow=”yes”] Minimalna stawka godzinowa w 2019r. [/link] Czy pracownicy młodociani mają prawo do najniższego wynagrodzenia za pracę? Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych określa się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960600278). Przy ustalaniu wymiaru płacy oblicza się stosunek procentowy do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Najniższe wynagrodzenie – na co wpływa? Płaca minimalna stanowi podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia przestojowego. Zależy od niej również maksymalny wymiar odprawy przyznawanej pracownikom w związku ze zwolnieniami grupowymi. Tak wynika z informacji dostępnych na stronie MRPiPS. Co zrobić, jeśli pracodawca wypłaca nam wynagrodzenie niższe niż płaca minimalna? Przypadki naruszania prawa pracownika do wynagrodzenia minimalnego można zgłaszać Państwowej Inspekcji Pracy – osobiście, telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem formularza (https://www.pip.gov.pl/pl/kontakt-inne/57468,aby-przejsc-do-strony-formularza-nalezy-wybrac-odpowiednia-jednostke-panstwowej-inspekcji-pracy.html) lub listownie. Pracownik ma prawo zwrócić się również do sądu pracy. Doświadczenie, kwalifikacje, wiedza – co decyduje o Twojej pensji? Wysokość wynagrodzenia wynika z treści umowy o pracę. Stawka oferowana przez pracodawcę zależy m.in. od odpowiedzialności związanej z objęciem danego stanowiska. Twoje kwalifikacje i doświadczenie również mają znaczenie. Czasami wysokość pensji uzależniona jest od efektywności – dzieje się tak np. wtedy, gdy pracujesz w ramach systemu premiowego lub akordowego. Wynagrodzenie zależy również od wielkości i lokalizacji firmy, w której pracujesz. [link link=”https://zarobki.pracuj.pl/porady-zarobkowe/6-czynnikow-ktore-wplywaja-na-twoje-wynagrodzenie ” newwindow=”yes”] 6 czynników, które wpływają na Twoje wynagrodzenie[/link] Płaca minimalna – Polska na tle innych państw Jak podaje Eurostat, w styczniu 2018 r. wynagrodzenia minimalne gwarantowane w krajach należących do Unii Europejskiej wynosiły od 261 do 1999 euro miesięcznie. 22 z 28 państw członkowskich zapewniały pracownikom ochronę wynagrodzenia w postaci płacy minimalnej. Na ten przywilej nie mogli liczyć mieszkańcy krajów, takich jak: Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia i Szwecja. W raporcie dostępnym na stronie Eurostatu wyodrębniono trzy grupy państw. W pierwszej znalazły się: Bułgaria, Litwa, Rumunia, Łotwa, Węgry, Chorwacja, Czechy i Słowacja. W tych krajach płaca minimalna nie przekraczała 500 euro miesięcznie. Najniższa stawka obowiązywała w Bułgarii (261 euro miesięcznie), a najwyższa – na Słowacji (480 euro miesięcznie). Do drugiej grupy należały: Estonia, Polska, Portugalia, Grecja, Malta, Słowenia i Hiszpania, gdzie najniższa pensja krajowa wynosiła co najmniej 500, ale mniej niż 1000 euro miesięcznie (od 500 euro w Estonii do 859 euro w Hiszpanii). W trzeciej grupie znalazły się: Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Francja, Belgia, Niderlandy, Irlandia i Luksemburg. W tych krajach płaca minimalna była wyższa niż 1000 euro miesięcznie i wynosiła np. 1401 euro – w Zjednoczonym Królestwie i 1999 euro – w Luksemburgu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *